วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 11

ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือประเด็นใด โดยสรุปตามหัวข้อระเบียบที่กำหนดไว้  ดังหัวข้อดังต่อไปนี้ (31 ตัวระเบียบ ลงในบล็อกของนักศึกษา)

1.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณและอนุโมทนา 
   พ.ศ.2 547................รายละเอียด
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และะการให้ข่าวสาร 
   พ.ศ.2548.................รายละเอียด
3.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษา
   ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550........รายละเอียด
4.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการการปฏิบัติของผู้กำกับห้องสอบ                      
   พ.ศ.2548..............รายละเอียด
5.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา       
   พ.ศ.2548....................รายละเอียด
6.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาและวันหยุดราชการของ
   สถานศึกษา พ.ศ.2547.............รายละเอียด
7.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา                          
   พ.ศ.2547......................รายละเอียด
8.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของ 
   สถานศึกษา พ.ศ.2549.............รายละเอียด
9.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน
   และนักศึกษา พ.ศ.2547.............รายละเอียด
10.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการ
     ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่
     การศึกษา พ.ศ.2546............รายละเอียด
11.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอก
     สถานศึกษา พ.ศ.2548.........รายละเอียด
12.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อและ
    อบรมภายในประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547........รายละเอียด
13.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ใน
     สถานศึกษา พ.ศ.2548...........รายละเอียด
14.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทาง
     ราชการ พ.ศ.2550...............รายละเอียด
15.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550.........รายละเอียด
16.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้า
     หน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
      พ.ศ. 2548...................รายละเอียด
17.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน  
     พ.ศ.2551.........รายละเอียด
18.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษา
     เข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548.........รายละเอียด
19.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิด
     สถานศึกษา พ.ศ.2549...........รายละเอียด
20.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติ
     งานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550.............รายละเอียด
21.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน  
     พ.ศ.2549...................รายละเอียด

22.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษาต่อ 
     และฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ.2538......รายละเอียด
23.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษา และหนังสือ
     รับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ.2547.......รายละเอียด
24.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนอะ  
     พ.ศ.2547........รายละเอียด
25.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนอะ (ฉบับที่2)      
     พ.ศ.2548.......รายละเอียด
26.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วย การมอบ
     อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
     ดำเนินการอื่น ของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา  
     พ.ศ.2546.......รายละเอียด
27.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยหลักเกณฑ์  
     การตรวจสอบ กำกับ ติดตาม ดูแล และรายงานผลการใช้อำนาจของ
     ผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551...........รายละเอียด
28.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหาร
     จัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลใน
     สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549..........รายละเอียด
29.ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหาร
     จัดการอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  
     ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2551............รายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น