วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

อนุทิน 6

ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาแล้วตอบคำถาม

1.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   
   มีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎกระทรวง

   มีรายะเอียดเนื้อหาดังนี้

   กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน

   กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   กฎกระทรวงต่าง ๆ


ตอบคำถามต่อไปนี้ (1-3 พ.ร.บ.ภาคบังคับ, 4 พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

1.เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

2.ท่านเข้าใจความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างไร

   ก. ผู้ปกครอง  ข.เด็ก  ค.การศึกษาภาคบังคับ  ง. องค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น

3.กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนตามที่กฎหหมายฉบับนี้กำหนดจะต้องถูกลงโทษอย่างไร และถ้าเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

4. ให้นักศึกษาสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการอ่านพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรรวงศึกษาธิการ แล้วทำข้อสอบแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 21 ข้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น