วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

อนุทิน 7

ให้นักศึกษาศึกษารายะเอียดพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  แล้วตอบคำถาม

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้

1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด 
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง 
3. คุรุสภามีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง 
4. อำนาจหน้าที่คุรุสภา มีอะไรบ้าง
5. คุรุสภาอาจมีรายได้มาจากแหล่งใด 
6. คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน ใครเป็นประธาน 
7. กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้แทนตำแหน่งครูต้อง ประกอบด้วย 
8. คณะกรรมการคุรุสภามีหน้าที่ อะไร ได้แก่
9. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน ประธานคือใคร หน้าที่สำคัญ 
10. ผู้เป็นเลขาธิการคุรุสภา จะต้องมีอายุไม่เกิน
11. ผู้ที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ประกอบด้วยใคร ยกตัวอย่างประกอบ
12. คุณสมบัติผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีอะไรบ้าง
13. หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพไม่ออก ไม่ต่อ ใบอนุญาต ต้องจัดกระทำอย่างไร 
14. มาตรฐานวิชาชีพ ประกอบด้วย มาตรฐานอะไร
15. มาตรฐานการปฏิบัติตน ประกอบด้วยอะไร
16. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพอาจวินิจฉัย มีหน้าที่
17. สมาชิกคุรุสภามี กี่ประเภทประกอบด้วย
18. สมาชิกภาพของสมาชิกคุรุสภาสิ้นสุดอย่างไร
19. สกสค.ย่อมาจาก อะไร
20. สกสค.มีกี่คน ใครเป็นประธาน 
21. ผู้ใดสอนโดยไม่มีใบอนุญาตจะต้องถูกดำเนินการอย่างไร 
22. ผู้ใดถูกพักใช้หรือแสดงตนว่ามีใบอนุญาตโดยเป็นเท็จมีโทษเป็นอย่างไร
23. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.สภาครูฯ2546 คือ ใคร
24. อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นอย่างไร

2.ให้นักศึกษาศึกษามาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

1.นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพอย่างไร
2.วิชาชีพควบคุมท่านเข้าใจอย่างไร
3.การประกอบวิชาชีพควบคุมมีข้อจำกัดอย่างไร
4.มาตรฐาน วิชาชีพทางการศึกษาหมายถึงอะไร พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพกี่ด้านประกอบด้วยอะไรบ้าง
5.ท่านเข้าใจมาตรฐานความรู้และประสบการณ์อย่างไร สรุปและอธิบาย
6.ท่านเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของครูผู้สอนเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

อนุทิน 6

ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาแล้วตอบคำถาม

1.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
   
   มีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

2.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎกระทรวง

   มีรายะเอียดเนื้อหาดังนี้

   กฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน

   กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   กฎกระทรวงต่าง ๆ


ตอบคำถามต่อไปนี้ (1-3 พ.ร.บ.ภาคบังคับ, 4 พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

1.เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

2.ท่านเข้าใจความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างไร

   ก. ผู้ปกครอง  ข.เด็ก  ค.การศึกษาภาคบังคับ  ง. องค์กรปกครองส่วนท้องุถิ่น

3.กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนตามที่กฎหหมายฉบับนี้กำหนดจะต้องถูกลงโทษอย่างไร และถ้าเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษาใครจะเป็นผู้มีอำนาจในการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

4. ให้นักศึกษาสรุปประเด็นสำคัญที่ได้จากการอ่านพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรรวงศึกษาธิการ แล้วทำข้อสอบแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 21 ข้อ