วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน5

ให้นักศึกษาศึกษาบทที่ 3  อ่านแล้วตอบคำถามลงในบล็อกของนักศึกษา

กดดาวน์โหลดเอกสารบทที่3

อนุทิน4

ให้นักศึกษาศึกษาบทที่ 2  อ่านแล้วตอบคำถามลงในบล็อกของนักศึกษา
กดดาวน์โหลดเอกสารบทที่2

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน3

ให้นักศึกษาดาวน์โหลด เนื้อหาบท 1 ให้อ่านและวิเคราะห์ให้ละเอียด
พร้อมตอบคำถามท้ายบทนี้มี 12 ข้อ


ดาวน์โหลดเอกสาร

อนุทิน2กิจกรรม

ให้นักศึกษาดูภาพจาก Powerpoint นำเสนองานจากภาพแต่ละกลุ่ม ในชั่วโมงเรียน

1. ให้แล้วแบ่งกลุ่ม ๆละ 4-6 คน 

2. ร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่ม ภาพละ 1 กลุ่ม ให้นำเสนอเป็นเรื่องราว 

3. บอกให้ได้ว่าภาพนี้เป็นเรื่องอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร

4. วิธีการที่จะแก้ปัญหาเราจะทำได้อย่างไร

5. มีผลดีผลเสียอย่างไร

6. กลุ่มเราจะตั้งชื่อภาพนี้ว่าอย่างไร

7.  นักศึกษาสรุปเขียนงานของแต่ละกลุ่มลงในบล็อกของนักศึกษาด้วย

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ข้อตกลง

คำอธิบายรายวิชา

                    ให้นักศึกษากดดาวน์โหลด  คำอธิบายรายวิชา LawED

                

อนุทิน1

ให้นักศึกษาแนะนำตนเองในประเด็นต่อไปนี้

1.ชื่อนาม-สกุล

2.ประวัตินักศึกษา

3.ปรัชญาชีวิต

4.รูปถ่าย